THE BATTLE HORSE. GOLF CLUB (สนามกอล์ฟม้าศึก)

สโมสรกอล์ฟม้าศึกตั้งอยู่ที่ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต .สะเดียง 
อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ ใช้ชื่อว่า “สนามกอล์ฟม้าศึก”
ชื่อภาษาอังกฤษ “THE BATTLE HORSE 
GOLF CLUB” ชื่อย่อ “BHGC” เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๘ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
เพื่อสนับสนุนให้ก าลังพลและครอบครัวของหน่วย ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นสถานที่ในการ
ออกก าลังกาย ส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานให้กับ 
สนามกอล์ฟ และเพื่อเป็นการส นับสนุน นักกีฬากอล์ฟในทุกระดับของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มี
ความสามารถสูงขึ้น ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ ตลอดจน
บุคคลทั่วไปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วนต่อไป 
 
ข้อมูล ทั่วไปเกี่ยวกับ สนามกอล์ฟ
อัพเดทล่าสุด : 24 ต.ค. 2556
ที่อยู่ : ค่ายพ่อขุนผาเมือง ถนนสามัคคีชัย
จังหวัด : เพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : (056) 721-934-6 Ext. 3138
โทรสาร : -
เว็บไซต์ : -
วันหยุดทำการ : -
ที่มา : หนังสือ 'Complete Guide to Golf in Thailand'
หมายเหตุ :

-

ข้อมูล ทางด้านเทคนิค สนามกอล์ฟ
ผู้ออกแบบสนาม : Royal Thai Army
จำนวนหลุม : 9
พาร์ : 36
กรีนฟี :
วันธรรมดา สำหรับสมาชิก 90 บาท
บุคคลทั่วไป 140 บาท
วันหยุด สำหรับสมาชิก 90 บาท
บุคคลทั่วไป 140 บาท
ราคาน้ำ : 0
ค่าแคทดี้ : 60
ค่าเช่ารถกอล์ฟ : 0
ค้าเช่าอุปกรณ์ :
ชุดเหล็ก    0    บาท
รองเท้ากอล์ฟ    0    บาท
ร่มกอล์ฟ    0    บาท

กอล์ฟทิป